Nabídka služeb

V rámci generální praxe poskytuji právní služby v celé šíři, tj.:
 • zastupování klientů u soudů a jiných orgánů (úřadů, obcí atd.),
 • obhajoba v trestních věcech,
 • udělování právních porad,
 • sepisování právních listin,
 • zpracovávání právních rozborů,
 • správa majetku,
 • úschovy peněz nebo listin (např. závětí, směnek).
 • On-line sepis smluv a podání
Smlouvy a podání on-line

V jednoduchých případech, např. při koupi či pronájmu nemovitosti, vymáhání pohledávek apod., nabízím svým klientům možnost vypracování smluv či podání on-line, aniž by museli navštívit mou advokátní kancelář.

Klient mi v takovém případě zašle prostřednictvím emailové adresy požadavek na smlouvu či podání.

Na základě toho zašlu klientovi formulář s žádostí o vyplnění potřebných údajů. Smlouvu či podání následně zašlu klientovi podle dohody s podrobnými instrukcemi, jak se smlouvou či podáním dále naložit.

Odměna za poskytnutou právní službu jakož i způsob její úhrady je stejně jako v případě poskytování právních služeb po osobním setkání sjednána na základě dohody s klientem před poskytnutím právní služby.

Občanské právo

Poskytuji služby v oblasti občanského práva v celé jeho šíři, počínaje právními rozbory nastalých životních situací a vytvoření návrhu jejich řešení, sepisem smluv, sepisem a podáním žalob, platebních rozkazů a směnečných platebních rozkazů a zastupování klientů v případě soudních i mimosoudních řešení sporů. Zabývám se rovněž vymáháním pohledávek a náhrady škody a ochranou práv spotřebitele.

 • Sepis, revize a připomínkování smluv
 • Poradenství v oblasti věcných práv (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena)
 • Sepis žalob, platebních rozkazů a směnečných platebních rozkazů
 • Zastupování v soudním řízení
 • Vymáhání pohledávek, náhrady škody, bezdůvodného obohacení
 • Ochrana práv spotřebitele
Rodinné právo

V oblasti rodinného práva zastupuji klienty zejména ve věcech rozvodů sporných i nesporných, řešení péče, výchovy a výživy nezletilých i úpravy a vypořádání společného jmění manželů, a to jak při mimosoudním řešení, tak v jednání před soudem.

 • Právní poradenství v oblasti rozvodu manželství (sporných i nesporných)
 • Úprava a vypořádání společného jmění manželů
 • Úprava poměrů ve vztahu k péči, výchově a výživě nezletilých děti
 • Zastupování v soudním řízení
Pracovní právo

Mé služby v oblasti pracovního práva zahrnují zejména přípravu smluvní dokumentace (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, vnitřní předpisy, ukončení pracovního poměru), řešení a zastupování v případě vzniklých sporů a nutnosti vymáhání plnění

 • Sepis smluvní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, o pracovní činnosti, ukončení pracovního poměru)
 • Právní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů
 • Tvorba vnitřních předpisů
 • Zastupování v soudním řízení
Právo nemovitostí

Poskytuji kompletní právní poradenství týkající se převodu a pronájmů nemovitostí, tj. přípravu smluvní dokumentace, zastupování v jednání před úřady, provádím advokátní úschovu peněz. Zároveň hájím práva klienta posuzováním a připomínkováním návrhů smluv připravených další stranou závazkového vztahu.

 • Právní poradenství ve věcech převodu vlastnictví a pronájmu nemovitostí
 • Sepis smluvní dokumentace
 • Zastupování v jednání před úřady
 • Poskytování advokátní úschovy peněz/listin
Stavební právo

Stavíte či rekonstruujete? Zastupuji klienty v územním a stavebním řízení u stavebního úřadu.

 • Právní poradenství v oblasti stavebního práva
 • Sepis podání
 • Zastupování v územní/stavebním řízení před stavebním úřadem
Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytuji služby zejména ve věci zakládání obchodních společností, právního poradenství při tvorbě smluv pro podnikatelskou praxi, vymáhání pohledávek z obchodních vztahů, zastoupení na valných hromadách, přípravy a organizace členských schůzí, zápisy do veřejného rejstříku, likvidace a výmaz obchodních společností.

 • Sepis obchodních smluv
 • Vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
 • Příprava a organizace valných hromad, členských schůzí, zastupování na nich
 • Právní poradenství při dispozici s obchodními korporacemi
 • Zajištění zápisů do veřejných restříků
 • Likvidace společnosti
Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytuji služby spočívající zejména v obhajobě obviněných po celou dobu trestního řízení, včetně vazebního řízení, zároveň však i po skončení trestního řízení, v době výkonu uložených sankcí. Mé služby může využít rovněž poškozený, jež je se svým nárokem v postavení osoby zúčastněné na trestním řízení a může být rovněž zastoupen advokátem již od přípravného řízení, včetně soudních jednání.

 • Obhajoba obviněných (po celou dobu trestního řízení, včetně vazebního, i po jeho skončení, ať již ve věci nároku na náhradu škody či při výkonu uložených sankcí)
 • Zastupování poškozených
Advokátní úschova
Ověření pravosti podpisu
Autorizovaná konverze

Konverze dokumentů z/do elektronické podoby do/z podoby listinné